Projekt UE

Teatr Polski realizuje projekt pod tytułem „Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno – kulturalnej”, który jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.3. Dziedzictwo kulturowe dla poddziałania: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs.

LOGO UE i programu

Celem projektu jest lepsze przystosowanie teatru jako instytucji kultury do potrzeb społeczeństwa oraz spopularyzowanie świadczonych usług wśród mieszkańców Bielska-Białej oraz przybywających w okolice turystów. Pozyskane środki pozwolą na odmalowanie ścian wewnątrz, w tym także zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem, zarówno we foyer, jak i w pomieszczeniach administracyjnych oraz oczyszczenie i odświeżenie elewacji zewnętrznej w celu poprawy złego stanu wizualnego obiektu. Działania projektu prowadzić będą również do wymiany głównych schodów prowadzących do teatru oraz modernizacji systemu oświetlenia umożliwiającej mniejsze zużycie energii elektrycznej i zwiększenie bezpieczeństwa osób odwiedzających Teatr. Dokonany zostanie także montaż wentylacji i wymiana podłogi na Małej Scenie, które poprawią efektywność wykorzystania powierzchni użytkowych teatru.
Efektem realizacji inwestycji będzie osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników produktu i rezultatu, w tym przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności kulturowej obiektu. Wykonanie prac remontowych na obiekcie oraz wprowadzenie nowej oferty kulturalnej, możliwej do zrealizowania dzięki utworzeniu nowych miejsc pracy i zatrudnieniu dodatkowego personelu spowoduje wzrost popytu, tj. liczby osób odwiedzających obiekt. Wskaźnik ten będzie miernikiem efektywności otrzymanego wsparcia w odniesieniu do osiągniętych rezultatów. Towarzysząca realizacji projektu promocja  przedsięwzięcia, w tym elementów oferty kulturalnej instytucji otwartej na nowe grupy odbiorców – dzieci i młodzież, spowoduje wzrost zainteresowania teatrem i prowadzonymi przez niego działaniami kulturalnymi, a zatem wpłynie również na postrzeganie dziedzictwa kulturowego mieszkańców regionu.

Wartość projektu: 1 271 218,95 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 827 021,43 zł

Okres realizacji projektu: od 03.07.2017 do 31.10.2019