Nabór na stanowisko: księgowej /księgowego

Dyrekcja Teatru Polskiego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko: księgowej/księgowego

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Umowa: o pracę na czas określony (pierwsza umowa na okres próbny)

Wymagania:

1. spełnienie jednego z poniższych warunków w zakresie wykształcenia i doświadczenia:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie właściwych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego na podstawie właściwych przepisów.

2. niekaralność;

3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych;​

4. min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu księgowości i finansów instytucji kultury bądź jednostce sektora finansów publicznych;

5. znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych;

6. doskonała znajomość aktualnych regulacji ZUS, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz znajomości polskiej ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów; sprawozdawczości finansowej;

7. umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych; w szczególności dobra znajomość programu NAVIREO;

8. rzetelność, sumienność, uczciwość, zaangażowanie i odpowiedzialność;

9. wysokie standardy etyczne;

10. inicjatywa w działaniu i rozwiązywaniu potencjalnych problemów;

11. zdolności organizacyjne, myślenie strategiczne i otwartość na zmiany;
12. umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem;
13. umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi.

Zakres czynności:

I. Współpraca z Główną Księgową w zakresie:

1. prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. opracowywania planów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3. sporządzania analiz finansowych;

4. przygotowywania planów finansowych, monitorowania ich realizacji i sporządzania sprawozdań finansowych Teatru;

5. sporządzania sprawozdawczości podatkowej i statystycznej;

6. sprawowania kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej Teatru, w tym dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
7. poszukiwania źródeł oszczędności i racjonalizacji wydatków;
8. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;;
9. gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
10. prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych;
II. odpowiedzialność za terminowe płatności zobowiązań i kontrolowanie terminów płatności należności;
III. współpraca z Dyrektorem Teatru i Główną Księgową w zakresie tworzenia polityki finansowej jednostki;
IV. dostarczanie kierownictwu Teatru aktualnej i rzetelnej informacji o stanie finansowym jednostki;
V. bieżące monitorowanie zmian w regulacjach prawnych.

Oferujemy:

1. pracę w Teatrze z wieloletnią tradycją
2. pracę w ciekawym, twórczym środowisku
3. stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na umowę o pracę)
4. możliwości rozwoju

Warunki aplikowania:

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • Prosimy również o przygotowanie do wglądu dokumentów poświadczających kwalifikacje (kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, zdobyte wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Wymagane dokumenty, aplikację należy składać wyłącznie na adres mailowy: administracja@teatr.bielsko.pl do 8.03.2021r. W temacie wiadomości prosimy wpisać swoje imię, nazwisko oraz nazwę stanowiska.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

                                 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 

Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Teatr Polski, ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała. 
 • Teatr polski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim pani Edyta Jaworska.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Teatr Polski nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone
Utworzono: 24.02.2021 – 13:05
Nabór na stanowisko: księgowej /księgowego
Fotografia: Dorota Koperska