Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisów teatr.bielsko.pl, bip.teatr.bielsko.pl oraz vod.teatr.bielsko.pl

Teatr Polski z siedzibą w Bielsku-Białej zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych teatr.bielsko.pl, vod.teatr.bielsko.pl i bip.teatr.bielsko.pl

Data publikacji strony internetowej:

2000-12-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2022-03-31

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń: Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  • niektóre odnośniki mają za mały kontrast (linki, informacja o wyprzedanych biletach
  • niektóre nagłówki są nieprawidłowo oznaczone
  • poprawy wymagają: ustawienie tła pod fontami oraz moduł z „ciasteczkami”

 

Data sporządzenia deklaracji dostępności:

2020-03-22

Data ostatniej aktualizacji deklaracji:

2024-03-30

 

Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego wg zaleceń W3C oraz samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strony zostały tak zaprojektowane, aby w swoim podstawowym widoku były czytelne i kontrastowe – co ułatwia poruszanie się po serwisach osobom niepełnosprawnym. Na naszych serwisach można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Ponadto na poszczególnych zakładkach dostępne są tłumaczenia opisów spektakli na język migowy oraz pliki dźwiękowe z opisami spektakli. Strony dostępne są na wszystkie urządzenia i przeglądarki internetowe (do dwóch wersji wstecz od aktualnej). Strony na bieżąco są monitorowane i administrowane w celu zapewnienia płynności dostępności. Serwisy Teatru Polskiego posiadają mapy strony ułatwiające nawigację oraz odpowiednio sformatowane nagłówki.

Teatr Polski zastrzega sobie prawo do niedostępności serwisów w związku z pracami konserwacyjnymi bądź awarią serwera, albo na skutek zaplanowanych prac modernizacyjnych systemów zarządzania treścią.

Teatr Polski korzysta z formy sprzedaży biletów online firmy Vector Soft, a proces zakupowy biletów (wybór miejsca na widowni jak również dokonanie płatności) nie jest częścią serwisu teatr.bielsko.pl. Niektóre osoby niepełnosprawne mogą mieć problem z wyborem miejsc na widowni ze względu na graficzne przedstawienie układu miejsc, dlatego Teatr Polski gwarantuje możliwość zakupu biletów w kasie biletowej jak również przez telefon (w celu zakupu biletów należy skontaktować się z Biurem Obsługi Widzów pod numerem 33 822 84 53 – od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 16:00). W przyszłości planowane jest wdrożenie rozwiązania mającego ułatwić zakup biletów osobom niepełnosprawnym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Joanna Feikisz, adres poczty elektronicznej joanna.feikisz@teatr.bielsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 822-84 51-52 wew. 56

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Jako podmiot publiczny zobowiązujemy się zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy o innym terminie, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zastrzegamy sobie prawo do zaproponowania alternatywnego sposobu dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

BUDYNEK GŁÓWNY TEATRU POLSKIEGO – DUŻA SCENA

ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała

Budynek główny znajduje się w centrum miasta i ma charakter zabytkowy. Wokół Teatru znajduje się nawierzchnia pokryta kostką brukową. Do budynku prowadzą dwa wejścia: od frontu – od ul. Zamkowej oraz od tyłu – od ul. 1 Maja. Wejście frontowe przeznaczone jest dla widzów (w celu zakupu biletów w kasie oraz uczestnictwa w spektaklu). Wejście to posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich. Widzowie niepełnosprawni ruchowo mogą korzystać z holu i widowni na parterze. Pozostałe piętra (1 i 2) są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na historyczny charakter budynku. Pełne dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową nie jest możliwe. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w lewej części foyer.

Wejście tylne przeznaczone jest dla dyrekcji oraz pracowników teatru i nie jest ono dostępne dla osób niepełnosprawnych z uwagi na strome wewnętrzne schody o spiralnej konstrukcji. Osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę w sekretariacie lub w dyrekcji, zapraszane będą do foyer teatru, gdzie dostęp dla osób niepełnosprawnych nie jest utrudniony.

W razie chęci spotkania prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny z Urszulą Szczurek, tel. +48 33 822-84-51 wew. 33, e-mail: dyrektor@teatr.bielsko.pl.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (parking na ul. 1 Maja – między Pocztą Główną a Teatrem Polskim).

BUDYNEK MAŁEJ SCENY

ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała.

Wejście frontowe budynku (dla widzów) mieści się od strony parkingu teatralnego i jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, podobnie jak foyer i sala widowiskowa. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, usytuowana tuż przy wejściu po lewej stronie.

W budynku nie ma oznaczeń oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W okolicy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – przed budynkiem na ul. 1 Maja 6 oraz trzy miejsca parkingowe przy wejściu na dużą scenę (opisane powyżej).

BUDYNEK ADMINISTRACJI

ul. Kołłątaja 4, 43-300 Bielsko-Biała

Budynek administracji Teatru mieści się przy ul. Kołłątaja 4 – dojazd samochodem możliwy od strony ulic: Sempołowskiej, Dmowskiego, Kierowej, od strony ul. 1 Maja dojście jedynie dla osób niezmotoryzowanych – konieczne przejście przez przejazd kolejowy. Budynek usytuowany jest w głębi ogrodu: do wejścia prowadzi furtka i betonowa alejka z kilkoma stopniami, a następnie schody Obiekt nie jest dostosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo: brak podjazdu oraz windy. Biura usytuowane są na I (administracja, księgowość, pracownia krawiecka) i II piętrze (magazyn kostiumów, archiwum).

Osoby zainteresowane spotkaniem z pracownikami administracji proszone są o wcześniejszy kontakt z Edytą Jaworską w celu umówienia spotkania (tel. 33 812-31-88, e-mail: edyta.jaworska@teatr.bielsko.pl). Spotkania będą organizowane w budynkach teatru przy ulicy 1 Maja 1 – w foyer bądź w innym dogodnym miejscu.

Przy wejściu do budynku administracyjnego znajduje się domofon, z którego należy skorzystać w celu otwarcia drzwi. Aby zadzwonić, należy wybrać tonowo numer 12 i poczekać na otwarcie drzwi (klawiatura numeryczna domofonu zaczyna się w lewym górnym rogu od cyfry 1).

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W okolicy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Teatr Polski organizuje spektakle dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu – z audiodeskrypcją oraz z tłumaczeniem na język migowy.

Więcej informacji na podstronie – /sbb

Informacje dotyczące osób z niepełnosprawnością wzroku

Zgodnie z Art. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym do budynku teatru (na widownię małej i dużej sceny) oraz do gmachu administracji teatru. Osoby niepełnosprawne z psami asystującymi uczestniczące w spektaklach prosimy o rezerwowanie skrajnych miejsc w rzędach na widowi, aby umożliwić innym widzom na widowni teatru swobodne przejście.

Podczas spektakli z audiodeskrypcją do dyspozycji osób niewidomych dostępne są bezpłatnie zestawy odbiorników i słuchawek.

Więcej informacji na podstronie – /sbb

Teatr Polski dysponuje dotykowymi modelami obiektów, ułatwiającymi osobom niewidomym orientację w przestrzeni. Są to: makieta budynku głównego Teatru Polskiego, makieta budynku Małej Sceny Teatru oraz makieta widowni dużej sceny (z rozmieszczeniem miejsc na widowni oraz podpisami w alfabecie Braille’a).

Do dyspozycji osób niewidomych są również inne pomoce dotykowe, takie jak tyflografiki przedstawiające fasadę budynku Teatru Polskiego oraz zabytkową malowaną kurtynę Franza Angelo Rottonary. Postaci nimf z malowanej kurtyny przedstawione są dodatkowo w formie trójwymiarowych, rzeźbionych modeli.

Na stronie teatru umieszczono także pliki audio z audiodeskrypcjami kurtyny oraz fasady budynku teatru /sbb

Informacje dotyczące osób z niepełnosprawnością słuchu

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego w Teatrze Polskim, prosimy o wcześniejszy kontakt z Joanną Feikisz (joanna.feikisz@teatr.bielsko.pl) i ustalenie terminu wizyty tłumacza.

Istnieje również możliwość skorzystania z usługi wideo rozmowy z tłumaczem języka migowego,  w celu ułatwienia kontaktu osoby niesłyszącej z pracownikiem kasy Teatru.

W celu kontaktu z tłumaczem języka migowego niesłyszącego widza, który przyjdzie do Teatru, niezbędne jest urządzenie multimedialne (telefon, tablet) z dostępem do Internetu oraz posiadanie zainstalowanej aplikacji „messenger”. Tłumaczy języka migowego, którzy są dostępni w usłudze, można w łatwy sposób wyszukać po imieniu i nazwisku.

Dostępni tłumacze:

Maciej Pilecki

Ewa Kaliniewicz

Adam Pilecki

Każda zrealizowana usługa tłumaczenia jest odnotowywana w karcie potwierdzającej realizację takiej usługi, dostarczanej następnie przez Teatr do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Podsumowanie

Teatr Polski na bieżąco prowadzi działania na rzecz dostępności usług kulturalnych dla osób niepełnosprawnych – Spektakle Bez Barier (/sbb). Przeprowadza również coroczną analizę strony internetowej w celu jej usprawniania i dostosowywania do rygorystycznych norm dostępności.

Aktualizacja deklaracji z dnia 31 marca 2022:

W obiektach Teatru – w budynkach Dużej Sceny, Małej Sceny i Administracji umieszczone zostały specjalne tabliczki informacyjne z oznaczeniami w druku brajlowskim dla osób niewidomych oraz w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

W Teatrze przeprowadzony został cykl szkoleń dla pracowników obsługi widzów w zakresie komunikacji i obsługi osób z niepełnosprawnościami.

 

Aktualizacja deklaracji z dnia 30 marca 2024:

W pomieszczeniu kasy dla widzów Teatru Polskiego można skorzystać z pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących.