Dotacje

DOFINANSOWANIE Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Nazwa programu: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu Teatr. 

Nazwa zadania: RÓŻEWICZ REAKTYWACJA - premiera "Do piachu" w adapt. i reż. W. Mazurkiewicza i J. Opryńskiego w Teatrze Polskim
Wartość dofinansowania: 60 000,00 zł 
Całkowita wartość inwestycji: 228 932,00 zł

Cel projektu: Realizacja spektaklu na podstawie sztuki Tadeusza Różewicza “Do piachu” w Teatrze Polskim. 
Opis projektu: Centralnym wydarzeniem projektu, wokół którego będziemy budować program, będzie uroczysta premiera czwartej w historii polskiego teatru realizacji dramatu „Do piachu" Tadeusza Różewicza w adapt. i reż. Witolda Mazurkiewicza i Janusza Opryńskiego. Twórcy nie będą kryli odwołań do ducha lubelskiej inscenizacji z 2003r. stawiając na wydobycie z historycznej scenerii tekstu Różewicza problematyki egzystencjalnej jako uniwersalnej opowieści o bezduszności i absurdzie wojny, w czasie której znika granica między sacrum a profanum, odpowiedzialności za ból, cierpienie i śmierć, a także o upodleniu i powolnym, ale nieuniknionym uprzedmiotowieniu człowieka. Jednak po dwudziestu latach od tamtej premiery, twórcy pragną zderzyć dramat Różewicza z nowymi kontekstami, przede wszystkim zbiorowym doświadczeniem historycznym Europy Środkowej w XXI wieku. Proponują spojrzenie na czas apokalipsy z perspektywy człowieka współczesnego, który osobiście jej nie doświadczył, ale poprzez konflikty zbrojne trwające np. na Ukrainie i w strefie Gazy, jest nią jednak naznaczony. A to sprawia, że ta realizacja będzie nie tylko raportem z czasów, kiedy Bóg opuścił człowieka, lecz także swoistą diagnozą świadomości współczesnych Polaków.

______________

Nazwa programu: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu Teatr. 

Nazwa zadania: III Festiwal Monodramu Kobiecego MAŁA CZARNA - edycja 2024
Wartość dofinansowania: 52 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 164 300,00 zł

Cel projektu: Przeprowadzenie III Festiwalu Monodramu Kobiecego MAŁA CZARNA - edycja 2024
Opis projektu: Główny nurt kolejnej edycji festiwalu kameralnych kobiecych form – „MAŁA CZARNA” będą stanowić wydarzenia teatralne i okołoteatralne (spotkania, warsztaty) promujące i popularyzujące sylwetki wybitnych twórczyń polskiej kultury - postaci ikonicznych, ukazanie ich wpływu na naszą historię i kulturę ogólnoeuropejską, ale też „kobiet po prostu”, w ich ambicjach, wzlotach i upadkach, zmaganiach z losem, konwencją, ograniczeniami narzuconymi np. poprzez historię. Po sukcesie pierwszych dwóch edycji z 2020 r. i 2023 r. zaplanowaliśmy trzecią, bogatszą odsłonę festiwalu, również o ogólnopolskim zasięgu. Na program złoży się pokaz 6 monodramów znakomitych aktorek: Jowity Budnik (o Racheli Auerbach), Agnieszki Przepiórskiej (o Barbarze Sadowskiej i Annie Walentynowicz), Katarzyny Chlebny (o Ricie Marley), Karoliny Hamer (o losach pływaczki mistrzyni paraolimpijskiej) i Julii Wyszyńskiej. Termin realizacji festiwalu 20 – 26 maja 2024 r. 

______________

Nazwa programu: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu Infrastruktura kultury.

Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru Polskiego dla zwiększenia energooszczędności i dostępności

Wartość dofinansowania: 315 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 400 250,00 zł

Cele inwestycji: Poprawa warunków technicznych i bezpieczeństwa dla prowadzenia działalności kulturalnej w budynku głównym i na małej scenie Teatru Polskiego. Realizacja zaplanowanych prac gwarantuje poprawę warunków funkcjonowania instytucji w sposób długofalowy, funkcjonowanie w odpowiednim standardzie jakości oraz dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów i norm a finalnie DOSTĘPNOŚĆ dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami i ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ.

Opis projektu: 
W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:
1. dostawa oraz montaż komponentów systemu indukcyjnego (przenośne pętle indukcyjne) dla osób słabosłyszących – 8 użytkowników.
2. modernizacja systemu zasilania elektrycznego obwodów regulowanych i nieregulowanych dla dużej sceny (wymiana urządzeń tyrystorowni obsługujących urządzenia oświetlenia sceny i widowni).

Wkład własny na wykonanie inwestycji w wysokości 85 250,00 zł pochodzi z dotacji celowej Miasta Bielsko-Biała.

______________

Nazwa programu: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu Kultura Dostępna.

Nazwa zadania: Spektakle Bez Barier 2024 – edycja XI
Wartość dofinansowania: 75 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 108 800,00 zł

Cel projektu: Przeprowadzenie projektu “Spektakle Bez Barier 2024 – edycja XI”.
Opis projektu: „Spektakle bez barier 2024” to kontynuacja programu dedykowanego osobom niewidomym oraz niesłyszącym. Od 2013r. Teatr Polski regularnie prezentuje najciekawsze spektakle repertuarowe z zastosowaniem audiodeskrypcji oraz tłumaczenia na język migowy. W 2017r. program został dofinansowany w ramach "Kultury - Interwencje", w latach 2018-2022r. z programu Kultura
Dostępna. W kolejnym roku działalności – JEDENASTYM - chcielibyśmy znów zwiększyć zakres projektu (m.in. przez poszerzenie
kręgu partnerów, nowe akcje i wydarzenia specjalne z udziałem ciekawych gości - samorzeczników) niwelując nie tylko bariery
związane z niepełnosprawnościami sensorycznymi, ale także ograniczeniami przestrzennymi i finansowymi mieszkańców woj.
śląskiego i małopolskiego. Naszym celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do wysokiej jakości wydarzeń artystycznych.
Przedstawieniom (5) towarzyszyć będą spotkania, warsztaty (6) i wydarzenia towarzyszące o charakterze integracyjnym (2).
______________
PROJEKT UE
Teatr Polski realizuje projekt pod tytułem „Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno – kulturalnej”, który jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.3. Dziedzictwo kulturowe dla poddziałania: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs.

LOGO UE i programu

Celem projektu jest lepsze przystosowanie teatru jako instytucji kultury do potrzeb społeczeństwa oraz spopularyzowanie świadczonych usług wśród mieszkańców Bielska-Białej oraz przybywających w okolice turystów. Pozyskane środki pozwolą na odmalowanie ścian wewnątrz, w tym także zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem, zarówno we foyer, jak i w pomieszczeniach administracyjnych oraz oczyszczenie i odświeżenie elewacji zewnętrznej w celu poprawy złego stanu wizualnego obiektu. Działania projektu prowadzić będą również do wymiany głównych schodów prowadzących do teatru oraz modernizacji systemu oświetlenia umożliwiającej mniejsze zużycie energii elektrycznej i zwiększenie bezpieczeństwa osób odwiedzających Teatr. Dokonany zostanie także montaż wentylacji i wymiana podłogi na Małej Scenie, które poprawią efektywność wykorzystania powierzchni użytkowych teatru.
Efektem realizacji inwestycji będzie osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników produktu i rezultatu, w tym przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności kulturowej obiektu. Wykonanie prac remontowych na obiekcie oraz wprowadzenie nowej oferty kulturalnej, możliwej do zrealizowania dzięki utworzeniu nowych miejsc pracy i zatrudnieniu dodatkowego personelu spowoduje wzrost popytu, tj. liczby osób odwiedzających obiekt. Wskaźnik ten będzie miernikiem efektywności otrzymanego wsparcia w odniesieniu do osiągniętych rezultatów. Towarzysząca realizacji projektu promocja  przedsięwzięcia, w tym elementów oferty kulturalnej instytucji otwartej na nowe grupy odbiorców – dzieci i młodzież, spowoduje wzrost zainteresowania teatrem i prowadzonymi przez niego działaniami kulturalnymi, a zatem wpłynie również na postrzeganie dziedzictwa kulturowego mieszkańców regionu.

Wartość projektu: 1 271 218,95 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 827 021,43 zł

Okres realizacji projektu: od 03.07.2017 do 31.10.2019