Regulamin Festiwalu Komedii – Fun fest 2019

Postanowienie ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  • Festiwal – Festiwal Komedii Fun fest
  • Organizator – Teatr Polski w Bielsku-Białej
  • Gość – gość Festiwalu tzn. teatr zaproszony do prezentacji spektaklu w ramach Festiwalu
  • Konkurs – Konkurs, którego przedmiotem jest wyłonienie najlepszego spektaklu według publiczności i przyznanie mu Nagrody Publiczności
  • Nagroda Publiczności Fun Prix – nagroda przyznawana w drodze głosowania publiczności
  • Losowanie – losowanie nagrody dla widzów Teatru, spośród osób, które wezmą udział w głosowaniu na najlepszy spektakl i umieszczą swoje dane personalne na  karcie do głosowania
 2. Organizatorem Festiwalu  jest Teatr Polski w Bielsku-Białej.
 3. Przedmiotem Festiwalu jest prezentacja spektakli komediowych wybranych w drodze selekcji artystycznej przez Dyrekcję Teatru Polskiego w Bielsku-Białej w dniach 18-22 czerwca 2019 r.
 4. W ramach Festiwalu przeprowadzony zostanie Konkurs, którego przedmiotem jest Nagroda Publiczności.
 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Teatru (www.teatr.bielsko.pl) oraz na portalu Facebook Organizatora 24 czerwca 2019r.

Warunki przeprowadzenia Konkursu na Nagrodę Publiczności 

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich spektakli, spektaklu uznanego przez publiczność za najlepszy.
 2. W Konkursie biorą udział spektakle prezentowane w ramach Festiwalu w dniach 18-22 czerwca.
 3. Głosowanie publiczności będzie możliwe po zakończeniu każdego spektaklu prezentowanego w ramach Festiwalu. Widzowie, którzy zakupili bilety otrzymają karty do głosowania. Karta do głosowania będzie zawierała oceny w sali od 1 do 5 (słaby  1 do rewelacyjny  5); poprawnie oddany głos to głos przedarty w jednym miejscu oznaczającym jedną ocenę, i umieszczony w specjalnie przygotowanej urnie wyłącznie w dniu prezentacji spektaklu.
 4. Liczenie głosów przeprowadzone zostanie przez komisję powołaną przez Dyrekcję Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.
 5. Pod uwagę będzie brana średnia liczba ocen (średnia arytmetyczna). W przypadku otrzymania takiej samej średniej arytmetycznej przez dwa spektakle, o zwycięstwie zadecyduje stosunek liczby oddanych głosów do liczby miejsc na widowni. 
 6. W przypadku uzyskania przez dany spektakl jednakowej liczby głosów i  średniej arytmetycznej o przyznaniu nagrody Dyrekcja Teatru Polskiego.

Odbiór nagrody

 1. Zwycięzca zostanie ogłoszony w dniu 24 czerwca 2019 r. 
 2. Odbiór nagrody w przypadku braku obecności osoby reprezentującej zwycięski Teatr będzie możliwy zgodnie z późniejszymi ustaleniami Działu Promocji Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz osoby wyznaczonej przez dyrekcję teatru zwycięskiego.

Warunki przeprowadzenia Losowania nagrody dla widzów

 1. Widzowie, którzy umieszczą swoje dane personalne na karcie do głosowania (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) wezmą udział w losowaniu nagrody dla widzów w postaci dwóch Biletów Prezentów z możliwością ich wykorzystania w sezonie artystycznym 2019/2020.
 2. Losowanie nagrody dla widzów odbędzie się 22 czerwca 2019 r. w klubie festiwalowym ŚRODEK po ostatnim spektaklu festiwalowym.
 3. Zwycięzca losowania nagrody dla widzów wyraża zgodę na ujawnienie przez Organizatora swoich danych osobowych na stronie internetowej Organizatora www.teatr.bielsko.pl, na portalu Facebook, w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 4. Umieszczenie swoich danych personalnych na karcie do głosowania jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Teatr danych personalnych Uczestnika losowania w bazie kontaktów osób otrzymujących newsletter Teatru.
 5. Zgłoszenie udziału do Losowania jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 6. O wygranej uczestnik losowania zostanie poinformowany telefonicznie.
 7. Nagroda losowania będzie możliwa do odebrania w godzinach pracy w kasie Teatru.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny z zastrzeżeniem opublikowania informacji o zmianach na stronie internetowej Organizatora.
 2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Dyrekcja Teatru.
 3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.teatr.bielsko.pl
   
Regulamin Festiwalu Komedii – Fun fest 2019